Khu Đô Thị Phương Đông

Các văn bản quan trong của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về Khu kinh tế Vân Đồn mới nhất

(Cập nhật: 3/6/2020 2:51:31 PM)

Các văn bản quan trong của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về Khu kinh tế Vân Đồn mới nhất

1. Quyết định 1856/QĐ-TTg 2018 Quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2. Quyết định số 266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040

 

Gọi tư vấn
Hotline:0822233222,0989630686